Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

Να σταματήσει άμεσα η καταστροφή των προστατευόμενων εκτάσεων του Ερασίνου

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στο πλαίσιο κατασκευής «αντιπλημμυρικού έργου» στο ρέμα Ερασίνου, έχει  προχωρήσει σε αποψίλωση και εκσκαφή δεκάδων στρεμμάτων υγροτοπικών εκτάσεων στην περιοχή.  

Χωρίς να υπάρχει νόμιμη οριοθέτηση του ρέματος Ερασίνου με Προεδρικό Διάταγμα  όπως ορίζει ο  ν.4258/2014 και σχετική απόφαση του ΣτΕ(Α5/2020), το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών : 

α/ προχώρησε σε απαλλοτριώσεις παραρεμάτιων εκτάσεων έχοντας καταβάλει αποζημιώσεις εκατομμυρίων  ευρώ

β/προκήρυξε το έργο και στις 9/11/2020 υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεσή του  με  την εταιρία Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ 

γ/ ξεκίνησε το έργο προβαίνοντας  σε εκσκαφές και αποψιλώσεις δεκάδων στρεμμάτων παραρεμάτιων υγροτοπικών και προστατευόμενων  εκτάσεων, ενώ το έργο εκτελείται χωρίς την επίβλεψη  της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής  , παρόλο  που το μεγαλύτερο τμήμα του  προβλέπεται να υλοποιηθεί  σε περιοχή υψηλού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

Σε επανειλημμένες  αναφορές προς τις αρμόδιες  διοικητικές και δικαστικές αρχές  από κατοίκους της περιοχής, περιβαλλοντικούς φορείς και επιστήμονες,  το Υπουργείο υπεκφεύγει την ευθύνη έναρξης των έργων (επισυνάπτεται σχετική απαντητική επιστολή της Υπηρεσίας Δ19 του Υπουργείου).

Το «αντιπλημμυρικό έργο», αρχικού προϋπολογισμού 49εκ.ευρώ,  που προβλέπει μεγάλο φράγμα (ύψους 19.5 μέτρων  και μήκους στέψης  περίπου 300 μέτρων ) και εγκιβωτισμό περίπου 9 χιλιομέτρων του ρέματος,  εκτελείται σε περιοχή που δεν κινδυνεύει να πλημμυρίσει τίποτε άλλο εκτός από αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στις φυσικές πλημμυρικές  ζώνες του ρέματος,   χαρακτηρισμένες ως  Υγρότοποι Α’ προτεραιότητας (ν.4277/2014) και οριοθετημένες  βάσει του ν.4559/2018, ενώ μεγάλο τμήμα τους είναι περιοχή Natura 2000(GR GR3000004-Βραυρώνα Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη).  Στην περιοχή δεν έχουν καταγραφεί ιστορικές πλημμύρες βάσει των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής που εκπονεί η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ, παρά μόνο τοπικές υπερχειλίσεις  σε σημεία όπου έχουν εκτελεστεί άστοχα και ανεπαρκή τεχνικά έργα διέλευσης.  

Η περιβαλλοντική αξία της περιοχής εκτέλεσης του έργου είναι μεγάλη, καθώς  φιλοξενεί 18 είδη οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, 210 είδη πτηνών από τα συνολικά 440 της Ελληνικής Επικράτειας , 73 απειλούμενα είδη (53 πτηνά του Παραρτήματος Ι  της οδηγίας 79/409/ΕΕ και 20 ερπετά και αμφίβια του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ), καθώς  και πολλά ακόμη σημαντικά  είδη χλωρίδας και πανίδας.

Η πραγματοποίηση του έργου  θα επιφέρει συρρίκνωση του υγροτόπου της εκβολής (περιοχή  Natura 2000),  άμεσα  λόγω των εκτεταμένων εκσκαφών σε μεγάλο τμήμα του και μακροπρόθεσμα λόγω της συγκράτησης από το φράγμα   πλημμυρικού νερού και φερτών υλικών  που τροφοδοτούν και συντηρούν τον υγρότοπο και την παράκτια ζώνη.   Αποτελέσματα δε των παρεμβάσεων, των εκσκαφών και της αποψίλωσης της ρεμάτιας/παραρεμάτιας και υγροτοπικής βλάστησης  θα είναι  η σημαντική υποβάθμιση της βιοποικιλότητας του ρέματος,  η  εξαφάνιση απειλούμενων ειδών όπως το ενδημικό  Αττικόψαρο (σύμφωνα με τεχνική έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ- Στ.Ζόγκαρης-2020  που δημοσιεύθηκε μετά την έγκριση των έργων), η καταστροφή  τριών  προστατευόμενων και οριοθετημένων υγροτόπων «Παράκτιο έλος Βραυρώνας», «ρέμα Ερασίνου» ,  «ρέμα Πύργου Βραυρώνας» (ν.4559/2018) και η υποβάθμιση  ενός από τα σημαντικότερα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους (ΤΙΦΚ «Βραυρώνα ΑΤ 2010018») που διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Επιπλέον, το έργο δε θα προσφέρει κάποιου είδους προστασία στον αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας ο οποίος μετά τις ανασκαφές βρέθηκε  2 μέτρα περίπου κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και χαμηλότερα από την κοίτη του ποταμού, μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα. Πλημμυρίζει κυρίως λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και όχι τόσο από υπερχειλίσεις της κοίτης,  η οποία έτσι κι αλλιώς  στη συγκεκριμένη περιοχή  (πλημμυρικό πεδίο εκβολών),  δεν είναι σαφώς  προσδιορισμένη.    

Η  κατασκευή λοιπόν ενός  φαραωνικού και πολυδάπανου έργου με  μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο τοπίο, ειδικά σε τόσο δύσκολες οικονομικά περιόδους,  αποτελεί κατασπατάληση  δημόσιου χρήματος, τη στιγμή που οι  σημειακές υπερχειλίσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν  με οικονομικά και ακίνδυνα τεχνικά έργα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανεπαρκή προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς δεν έχει καθορίσει τους απαραίτητους στόχους διατήρησης των περιοχών αυτών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε τον Φεβρουάριο αίτημα EU PILOT για μια σειρά από παραβιάσεις του άρθρου 6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Πέραν αυτών, η νέα Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 προτάσσει την αποκατάσταση της ελεύθερης ροής των ποταμών και όχι τον εγκιβωτισμό αυτών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους  επιβάλλεται να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες  μέχρι να υπάρξει νόμιμη οριοθέτηση του ρέματος,  επαναξιολόγηση της αναγκαιότητας και της  μορφής  των αναγκαίων έργων, διενέργεια της απαραίτητης δέουσας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής Natura 2000, ώστε να εξασφαλίζεται  η περιβαλλοντική βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας του ρέματος Ερασίνου, στοιχεία τα οποία το Ελληνικό κράτος έχει δεσμευθεί να προστατεύει.


Πρωτοβουλία για την προστασία του Ερασίνου

OZON Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Φορείς και Κινήσεις για την Προστασία των Ρεμάτων-Ρεματτική

ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία ΕΛΕΡΠΕ

ΒιοΕπτανησα ΒιοΙονιο (Bio7)

Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού

Διάσπαρτο Ανοιχτό Μουσείο Αττικής SOMA 

Δίκτυο πολιτών για τη Διάσωση του ρέματος Πικροδάφνης

Δυτικό Μέτωπο

Εναλλακτική Δράση για ποιότητα ζωής

Εξωραϊστικός σύλλογος ΝΗΡΕΑΣ Ραφήνας

Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

Επιτροπή Διάσωσης Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών

Ευρεία Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Ελληνικού

Θάσος Νερό ΣΟΣ

ΙΛΙΣ ΣΟΣ

Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής προστασίας Β.Α. Αττικής

Κι.Π.Η.- Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης

Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων του Αιγαίου

Κίνηση πολιτών για την Πειραϊκή

Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό

Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού - Ακ Πλάτωνος – Σεπολίων

ΛΟΧ Καβάλας

Μικρογεωγραφίες

Οικολογικό Δίκτυο

Οικολογική Κίνηση Δράμας

Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης

Οικολογική Ομάδα Ροδόπης

Ομάδα Υδροβιότοπος Κοκκώσι

Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου ¨Η ΑΛΚΥΩΝ ¨

Πανελλαδική Συμμαχία για το Νερό

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας – EcoCorfu

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος  ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττικης

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Μάνης)

Ποδονίφτης, ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης

Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου(Π.Α.Ζ.)

Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή 

ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ

Σωματείο ΕΥΑΘ


Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

Στη μνήμη του Λάζαρου Αγγέλου

Έφυγε από τη ζωή ο φίλος και συναγωνιστής Λάζαρος Αγγέλου με ενεργή συμμετοχή στην πανελλαδική δικτύωση των κινημάτων για το νερό.

Έδωσε όρθιος, αξιοπρεπής και με γενναιότητα τον αγώνα του με τον καρκίνο, με τον ίδιο τρόπο που έζησε.

Μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν σταθερά στην πρώτη γραμμή, έχοντας αφιερώσει κυριολεκτικά τη ζωή του στα κοινωνικά κινήματα και ιδιαίτερα στο κίνημα του συνεργατισμού.

Ήταν πρωτεργάτης στην ίδρυση και βασικός πυλώνας στη διακυβέρνηση πολλών συνεργατικών εγχειρημάτων, όπως της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία), του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης “Βίος Coop”, της “Κίνησης 136” για τη συνεργατική διαχείριση του νερού, του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”, του συνεταιρισμού κοινωνικής διαχείρισης αποβλήτων "ἀναβίωσις", της κοινοπραξίας φορέων ΚΑΛΟ “Τα πάντα RE”, της Ένωσης φορέων ΚΑΛΟ Κεν. Μακεδονίας.

Οι συναγωνιστές του θα καλύψουμε συλλογικά το κενό που αφήνει. Θα ζει μέσα από τους αγώνες μας.

Καλό σου ταξίδι Λάζαρε ….